Autorská práva

Vyhrazení autorských práv:

Veškerý obsah uvedený na internetovém portálu airzone.tv (dále jen portál) je majetek portálu a všechna práva jsou k tomuto obsahu vyhrazena dle zákona.

Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na portálu podléhají pravidlům ochrany autorských práv a ostatním souvisejícím zákonům. Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován, nebo zpřístupňován třetím osobám bez písemného souhlasu zástupců portálu, nebo souhlasu autora daného díla zveřejněného portálem.

Upozorňujeme, že některá díla, obrázky a fotografie zveřejněné na webových stránkách airzone.tv mohou podléhat autorským právům třetí strany. Zprostředkovaný kontakt s majitelem autorských práv, nebo autorem díla, či poskytnutí kontaktních údajů portálem není bez autorova svolení přípustný, neposkytujeme žádné kontaktní údaje a další informace o autorech či majitelech autorských práv. Překrývání, retušování či jiné úpravy vedoucí ke změně či nečitelnosti loga portálu, jména autora či vlastníka autorských práv, bude chápáno jako neoprávněný zásah do díla.

Uživatel, distributor či producent, který poruší obsah výše uvedeného sdělení, se vystavuje občanskoprávnímu postihu s právními důsledky s možností trestního stíhání a vymáhání vzniklé škody soudní cestou.

Předkladatelé zaslaných materiálů jsou povinni řídit se pravidly pro zasílání materiálů. Tato pravidla získá předkladatel po vyžádání od zástupců portálu. Při zjištění jejich nedodržení portál nepřebírá odpovědnost za případně vzniklé škody.

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací. Textové a obsahové chyby vyhrazeny, změna podmínek, obsahu a textu vyhrazena. Jakákoliv odpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím těchto webových stránek je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Toto prohlášení nabývá účinnosti dnem svého zveřejnění.

Vydáno 1. 4. 2015
Aktualizováno 1. 6. 2015.
Tým portálu AIRZONE.TV

Portál AIRZONE.TV provozuje:
Cumulus media s.r.o., IČ: 05172713