VIDEO: Nové Migy 35 brzy v ostrém provozu, budou létat i ve skupině Swifts

Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 27 ÿíâàðÿ 2017. Íîâåéøèé ìíîãîöåëåâîé èñòðåáèòåëü ÌèÃ-35 âî âðåìÿ äåìîíñòðàöèîííîãî ïîëåòà íà òåððèòîðèè ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé ñàìîëåòîñòðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè "ÌèÃ" â Ëóõîâèöàõ. Ìàðèíà Ëûñöåâà/ÒÀÑÑ

Ruské stíhací letectvo bude brzy vyzbrojeno novým lehkým stíhacím letounem Mikoyan MiG-35. Postupně by se tento typ měl stát jediným lehkým stíhacím letounem ve výzbroji ruského letectva. Mig 35 bude používat i ruská akrobatická skupina Swifts – Mig 35 nahradí v této skupině stávající Migy 29. V pátek 27. ledna 2017 o tom informoval vrchní velitel ruských vzdušných sil Viktor Bondarev.

https://youtu.be/xfvUxEn6NKA

Celou zprávu agentury TASS naleznete zde.

Miroslav Oros, airZone.TV

 

Zveřejnit odpověď